Predstavujeme sa

História ústavu

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied je príspevková organizácia, ktorá bola zriadená s cieľom pripravovať, spracúvať a vydávať pôvodné encyklopedické diela univerzálneho i špeciálneho charakteru, a sprístupňovať tak širokej verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti.

Na základe uznesenia Predsedníctva SAV bol s účinnosťou od 1. júna 1959 vytvorený Encyklopedický kabinet SAV ako jediné špecializované encyklopedické pracovisko na Slovensku. Mal 8 pracovníkov a jeho riaditeľom sa stal Štefan Pisoň. Činnosť kabinetu bola v začiatočnom období zameraná na tvorbu a spracúvanie slovacikálnych hesiel do štvorzväzkového Příručného slovníka naučného, ktorý v rokoch 1962—67 vydával Encyklopedický institut v Prahe, a na spoluprácu na encyklopedických projektoch realizovaných domácimi a zahraničnými inštitúciami (napr. oponovanie slovacikálnych hesiel do Malej sovietskej encyklopédie, poľskej Wielkej Encyklopedie Powszechnej a i.).

V roku 1964 začal kabinet pracovať na prvom samostatnom encyklopedickom diele, na trojzväzkovom Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku, ktorý pre rozličné administratívne problémy vyšiel až v rokoch 1977—78.

V roku 1968 sa dočasným vedúcim Encyklopedického kabinetu stal Ján Hudák, 1. 8. 1968 externým vedúcim Miroslav Kropilák, 1. 3. 1970 interným vedúcim Milan Strhan a 19. 11. 1970 externým vedúcim Ján Tibenský.

Na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV z 31. 8. 1970 bol Encyklopedický kabinet premenovaný na Encyklopedický ústav SAV (EnÚ SAV) a počet pracovníkov sa zvýšil na 26 (1971). V roku 1972 sa jeho riaditeľom stal Jozef Veľký. Pracovisko začalo prípravné práce na šesťzväzkovej vlastivednej Encyklopédii Slovenska.

V rokoch 1979—90 bol riaditeľom ústavu Jozef Vladár. V histórii ústavu možno tieto roky označiť za úspešné. Vyrástla v ňom generácia skúsených, odborne pripravených encyklopedistov, ktorí v tomto období spracovali viaceré základné encyklopedické diela vlastivedného charakteru: v rokoch 1977—82 vyšla šesťzväzková Encyklopédia Slovenska, v roku 1987 jednozväzková Malá encyklopédia Slovenska a v rokoch 1989—90 dvojzväzková Encyklopédia dramatických umení Slovenska.

Prelomové 90. roky sa do histórie ústavu zapísali dvojakým, možno povedať protichodným spôsobom. Na jednej strane možnosť spracúvať encyklopedický materiál bez ideologického balastu znamenala pre ústav doteraz neznáme perspektívy z hľadiska objektívnej tvorby encyklopedických diel, na druhej strane nedostatok finančných prostriedkov v SAV znamenal takmer jeho zánik. Výsledkom postupného znižovania rozpočtu ústavu od roku 1991 bolo, že počet pracovníkov sa z pôvodných 54 v roku 1989 znížil na 11 (1993). Napriek tejto neutešenej situácii si pracovníci ústavu uvedomovali, že zánik EnÚ SAV by na dlhé desaťročia nielen zabrzdil, ale úplne zastavil sľubne sa rozvíjajúcu encyklopedickú tvorbu na Slovensku. Po zániku tzv. kamenných vydavateľstiev (Obzor, Alfa), zaoberajúcich sa o. i. aj vydávaním odborných náučných slovníkov, zostal EnÚ SAV jediným encyklopedickým pracoviskom na Slovensku. A tak vďaka enormnému nasadeniu malého kolektívu uvedomujúceho si nesmierny význam vydávania encyklopedických diel pre Slovensko sa pod novým vedením ústavu (1990—92 Milan Strhan a od roku 1992 Peter Červeňanský) začalo pracovať na príprave všeobecných encyklopédií: v roku 1992 vydal EnÚ SAV jednozväzkový Školský lexikón, 1993 jednozväzkovú Malú slovenskú encyklopédiu a 1994 encyklopédiu o Slovensku a Slovákoch v angličtine Slovakia and the Slovaks.

Od 1. mája 2018 sa Encyklopedický ústav SAV stal súčasťou Centra spoločných činností SAV.

Za štyridsať rokov svojej činnosti sa ústav zapísal do povedomia slovenskej kultúrnej verejnosti ako inštitúcia vydávajúca predovšetkým vlastivedné encyklopedické diela základného významu. V našich knižniciach však doteraz chýbalo základné encyklopedické dielo, veľká univerzálna encyklopédia považovaná od čias osvietenstva za jeden zo základných atribútov každého moderného národa. Významné je, že napriek všetkým problémom (finančným, odborným, personálnym a i.) dokázal EnÚ SAV s podporou Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a sponzorov pripraviť projekt Encyclopaedie Beliany, veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie.
Prvý zväzok vyšiel v septembri 1999, druhý v júli 2001, tretí v máji 2003, štvrtý v júli 2005, piaty vo februári 2008, šiesty v apríli 2010 a siedmy v novembri 2013, ôsmy v 1. štvrťroku 2017. O kvalitách Encyclopaedie Beliany svedčia ocenenia:

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1999 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry udelená Slovenským literárnym fondom (sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy).

Cena poroty za vynikajúce slovníkové alebo encyklopedické dielo udelená v roku 2000 na 7. ročníku medzinárodnej súťaže Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe v súťaži o Slovník roka. Encyclopaedia Beliana ju získala spomedzi 78 titulov z 5 krajín ako „koncepčne starostlivo zostavené a informačne spoľahlivé dielo“.

Zlatá medaila SLOVAK GOLD a Certifikát ochrannej značky kvality No 35/2001 udelené Prezídiom Nadácie Slovak Gold 30. 10. 2001 a Zlatá medaila SLOVAK GOLD a Certifikát ochrannej značky kvality No 24/2005 udelené Prezídiom Nadácie Slovak Gold 10. 1. 2006 za produkt širšieho spoločenského významu spĺňajúci požiadavky a kritériá stanovené odbornou hodnotiteľskou komisiou.

Zaradenie do kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska v kategórii vedecká a odborná literatúra v súťaži o Najkrajšie knihy roka 2001 organizovanej v roku 2002 Ministerstvom kultúry SR, medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana v Bratislave, Ministerstvom školstva SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Tretí zväzok Encyclopaedie Beliany (písmená Č—Eg) získal spomedzi 77 prihlásených titulov na XI. ročníku súťaže SLOVNÍK ROKA 2004, ktorú usporadúva Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2. miesto v hlavnej kategórii Slovník roka, 2. miesto v kategórii Cena poroty za encyklopedické a výkladové dielo a 1. miesto v kategórii Cena poroty za najlepší slovník vydaný v Slovenskej republike. Ceny udelila odborná porota zložená zo zástupcov všetkých profesijných prekladateľských a tlmočníckych organizácií z Českej a Slovenskej republiky, nakladateľov a ďalších odborníkov na svojom zasadnutí 6. 4. 2004.

S cieľom podať v angličtine základné informácie o Slovensku, o jeho prírode, kultúre, dejinách a ekonomike, o najvýznamnejších slovenských osobnostiach, o živote a osobnostiach národností žijúcich na Slovensku a o Slovákoch žijúcich v zahraničí vyšla vo februári 2007 jednozväzková vlastivedná encyklopédia The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks.

Dielu The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks bola v roku 2007 udelená Cena za vedeckú a odbornú literatúru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Slovenského literárneho fondu.

V roku 2018 získal 8. zväzok Encyclopaedie Beliany Čestné uznanie poroty Jednoty tlmočníkov a  prekladateľov v Prahe.